Our Building Project and Capital Campaign Update…

And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.”  Matthew 16:18

When our Capital Campaign was launched in 2017, our project costs were estimated at $17 million to build three of the buildings on the master plan for our parish campus: a beautiful Church, a Parish Center (offices), and Meeting Rooms.  (An eventual Parish Hall is also in the master plan.) The Diocese of Orange had already gifted Christ Our Savior Parish our land, and also generously promised us the proceeds from the sale of the portion of the land we did not need, to help us build a permanent church.  Parishioners were called on to donate the additional $3.5 million needed in a Capital Campaign.

In the initial Capital Campaign, 547 parish households made pledges totaling $2,019,343. Their generosity allowed us to begin construction on two of the three needed buildings – the Church and the Parish Center. However, not enough was pledged to construct a building with Meeting Rooms and other design plans were also downsized. Further, during geotechnical testing we learned that additional foundation improvements (pilings) were needed that added $1.5 million to our construction costs.

In November of 2019, when the majority of parishioners were close to completing their initial Capital Campaign pledges, Bishop Vann gave our parish permission to extend our Capital Campaign three more years in order to raise the $2 million more we now need to complete this building project. This amount is needed in donations from parishioners, above and beyond weekly contributions to fund the ongoing operation and ministries of our parish.

As of April 2020, 139 families extended (added to) their original pledge and 49 more families made first-time pledges, resulting in a total of $346,422 toward the $2 million we still need. Thank you! WE NEED EVERY FAMILY TO PARTICIPATE IF WE ARE TO COMPLETE THE BUILDING PROJECT THAT IS UNDERWAY. Please prayerfully decide what sacrificial gift you can make to help build this Church for the Glory of God, and to create a permanent home for our parish family.

Gifts of any amount made with a pledge to the Capital Campaign are important and appreciated, and will be recognized in a permanent Donor Book. People making gifts totaling at least $4,000 will also be memorialized on a plaque in our new church, and additional recognition will be given to donors of $15,000, $25,000, and $50,000 or more. The total amount paid on both the original and extended pledges will determine the level of recognition. You may mail or deliver your pledge envelope to the Parish Office or make a pledge and arrange automatic payments on our parish website.

Updated April 2020

Cập nhật Dự Án Xây Cất và Vận Động Tài Chánh…

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.1

Khi cuộc Vận Động Tài Chánh của chúng ta bắt đầu vào năm 2017, với chi phí cho dự án ước lượng là $17 triệu trong kế hoạch chính là xây 3  tòa nhà trên khuôn viên của giáo xứ:  1 ngôi giáo đường thật khang trang, 1 Trung Tâm Giáo Xứ (gồm có những văn phòng), 1 tòa nhà cho Những Phòng Hội Họp.  (Hội Trường của Giáo Xứ cũng năm trong kế hoạch chính.)    Giáo Phận Orange đã ban tặng cho Giáo Xứ Chúa Kitô Cứu Thế mảnh đất, và hứa số tiền bán được phần đất mà chúng ta không cần đến, để giúp chúng ta xây cất nhà thờ.  Giáo dân đã được mời gọi quyên góp cho số tiền cần thêm là $3.5 triệu vào quỹ Vận Động Tài Chánh.

Trong cuộc Vận Động Tài Chánh đầu tiên, đã có 547 gia đình của giáo dân đã cam kết giúp tổng cộng là $2,019.343.  Sự rộng rãi trong việc đóng góp của họ đã cho phép chúng ta bắt đầu công cuộc xây cất 2 trong 3 tòa nhà cần thiết — ngôi Giáo Đường và Trung Tâm Giáo Xứ.  Sự cam kết đã nhận được vẫn chưa đủ để xây tòa nhà thu ba,  cho Những Phòng Hội Họp,  và những dự án trang trí cũng bị thu hẹp.  Hơn thế nữa, qua những thử nghiệm địa chất, chúng tôi phải đối phó với vấn đề mới là nền móng của mảnh đất cần phải kiên cố thêm (bằng cách đóng cọc) với chi phí là $1.5 triệu cộng thêm vào chi phí xây cất.

Trong tháng Mười Một của năm 2019, đa số giáo dân đã gần hoàn tất trong việc đóng góp sự cam kết vào Vận Động Tài Chánh dot đầu tiên, Đức Cha Vann đã cho phép giáo xứ chúng ta gia hạn việc Vận Động Tài Chánh thêm 3 năm nữa để có thể gây quỹ cho số tiền là $2 triệu, mà chúng ta vẫn còn cần cho dự án xây cất.  Số tiền này rất cần đến sự đóng góp của tất cả giáo dân, thêm vào những đóng góp hàng tuần để tài trợ cho những chi phí hành chánh và mục vụ trong giáo xứ

Cho đến tháng Tư 2020,  trong cuộc Vận Động Tài Chánh lần thu nhì, 139 gia đình đã đóng thêm vào số tiền mà họ đã cam kết ban đầu, và có thêm 49 gia đình đã đóng góp lần đầu tiên, kết quả với tổng số tiền $346,422 cho khoản tiền $2 triệu còn lại mà chúng ta cần.  Tôi xin cám ơn tất cả mọi người.    CHÚNG TA CẦN SỰ THAM GIA CỦA TẤT CẢ MỌI GIA ĐÌNH ĐỂ HOÀN TẤT DỰ ÁN XÂY CẤT GIÁO ĐƯỜNG  ĐÃ VÀ ĐANG TIẾN HÀNH.  Xin hãy cầu nguyện cho sự quyết định hy sinh mà quý vị có thể đóng góp giúp xây dựng Thánh Đường để tôn vinh Chúa, cũng như một mái nhà thường trực cho gia đình giáo xứ chúng ta.

Moi số tiền cam kết vào quỹ Vận Động Tài Chánh, bất kể  bao nhiêu, đều quan trọng, được trân quý, và sẽ được ghi nhận trong Sổ Ghi Ơn vĩnh viễn.  Những ân nhân đóng góp tổng cộng ít nhất là $4 ngàn  sẽ được ghi nhận trên bản ghi ơn đặt trong khuôn viên nhà thờ, ngoài ra, sẽ có thêm phần ghi ơn cho những quý ân nhân đóng góp $15 ngàn, $25 ngàn và $50 ngàn, hoặc hơn.  Tổng cộng Tất cả số tiền cam kết đóng góp cua quy vi từ ban đầu, và những lần đóng thêm  sẽ được tổng cộng lại trong việc xác định xếp hạng để ghi ơn.

Quý vị có thể đóng góp qua đường bưu điện, đem bao thơ cam kết đến Văn Phòng Giáo Xứ hoặc sắp xếp cách đóng góp tự động trên trang web của giáo xứ.

Nuestro Proyecto de Construcción y Actualización de la Campaña Capital…

Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18

Cuando se lanzó nuestra Campaña Capital en el 2017, los costos de nuestro proyecto se estimaron en $17 millones para construir tres de los edificios en el plan maestro de nuestro campus parroquial: una hermosa Iglesia, un Centro Parroquial (oficinas) y Salas de Reuniones. (Un eventual Salón Parroquial también está en el plan maestro). La Diócesis de Orange ya había regalado a la Parroquia Cristo Nuestro Salvador nuestra tierra, y también generosamente nos prometió las ganancias de la venta de la porción de la tierra que no necesitábamos, para ayudarnos a construir una iglesia permanente. Se pidió a los feligreses que donaran los $3.5 millones adicionales necesarios en una Campaña Capital.

            En la Campaña Capital inicial, 547 hogares parroquiales hicieron promesas por un total de $2,019,343. Su generosidad nos permitió comenzar la construcción de dos de los tres edificios necesarios – la Iglesia y el Centro Parroquial. Sin embargo, no se prometió lo suficiente para construir un edificio con salas de reuniones y se redujeron otros planes de diseño. Además, durante las pruebas geotécnicas aprendimos que se necesitaban mejoras adicionales en los cimientos (pilotes) que añadieron $1.5 millones a nuestros costos de construcción.

En noviembre de 2019, cuando la mayoría de los feligreses estaban cerca de completar sus promesas iniciales de la Campaña Capital, el Obispo Vann le dio permiso a nuestra parroquia para extender nuestra Campaña Capital tres años más para recaudar los $2 millones más que ahora necesitamos para completar este proyecto de construcción de los edificios. Esta cantidad es necesaria en las donaciones de los feligreses, más allá de las contribuciones semanales para financiar la operación en curso y los ministerios de nuestra parroquia.

A partir de abril de 2020, 139 familias extendieron (añadieron a) su promesa original y 49 familias más hicieron promesas por primera vez, lo que resultó en un total de $346,422 hacia los $2 millones que aún necesitamos. ¡Gracia! NECESITAMOS QUE TODAS LAS FAMILIAS PARTICIPEN SI QUEREMOS COMPLETAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO EN MARCHA. Por favor, decida en oración qué regalo de sacrificio puede hacer para ayudar a construir esta Iglesia para la Gloria de Dios y crear un hogar permanente para nuestra familia parroquial.

Los obsequios de cualquier cantidad que se hagan con una promesa a la Campaña Capital son importantes y apreciados, y serán reconocidos en un Libro de Donantes permanente. Las personas que hacen regalos por un total de al menos $4,000 también serán conmemorados en una placa en nuestra nueva iglesia, y se otorgará un reconocimiento adicional a los donantes de $15,000, $25,000 y $50,000 o más. El monto total pagado en las promesas originales como en las extendidas determinará el nivel de reconocimiento. Puede enviar por correo o entregar su sobre de compromiso a la Oficina Parroquial o hacer una promesa y organizar pagos automáticos en nuestro sitio web de la parroquia.

Updated Abril 2020